T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
YOL İZİN BELGESİ BULUNMAYAN SURİYELİLERE BİLET SATIŞI VE TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİN YASAKLANMASI İLE İLGİLİ İLGİLİ BASIN BÜLTENİ
 
Adana İl sınırları içerisinde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli Yabancıların yanlarında "Yol t/in Belgeleri" olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık sureti ile Adana ili dışına çıkarılmalarının yasaklanmasına ve bu yasaklara uymayanlara "İdari Para Cezası" uygulanmasına ilişkin karar
 
AMAÇ:
Madde-I İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin
sağlanması amacı ile il sınırlan içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara. deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol hin Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin yapılmaması, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilizelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici korumu kapsamında kayıt altına alınması ile Adana il sınırlan içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır.
 
 
KAPSAM:
Maddc-2: Bu karar, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların. Adana II Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçerli "Yol hin Belgesi" bulunmaksızın, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından. Adana ilinden diğer illere taşınmalarının yasaklanmasına, kayıtsız olanların kayıt altına alınmasına ve buna dair düzenlemeler ile bu yasaklara uymayan yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara idari para cezası uygulanmasına ilişkin husustan kapsar.
 
HUKUKİ DAYANAK: Madde-3: Bu karar:
- 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (65. 71.91 ve 98.maddeleri)
-Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (91.maddesi)
- 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (3, 21, 22, 35 ve Geçici I. maddeleri)
-4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu (3. 6 ve 26. maddeleri)
•Karayolu Taşıma Yönetmeliği (38. maddesi)
•5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (1 l/C vc 66. maddeleri)
-5326 sayılı Kabahatler Kanunu (32. maddesi) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır
 
 
Madde-4: Bu kararda geçen;
Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen kişiyi, Araç Kiralama İşletmesi: özel veya tüzel kişilere ait araçları bedeli karşılığında talep sahibinin hizmetine sunan işletmeyi. Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici
koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı, Geçici Korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı.
 
Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Ek-I): Kayıt işlemleri tamamlanan ve geçici koruma sağlanan
yabancıya verilen kimlik belgesini, İkamet Adresi: Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri. İkamet İzni (Ek-3): Yabancılara Türkiye'de kalma hakkı veren izni.
 
Sevk Merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların geçici barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemlerin yapıldığı yer.
 
Taksi Durağı: Ticari taksilerin, yol üzerinde veya yola terkin alanda konuşlandıkları yeri.
 
Taşıyıcı: Yabancıları taşıyan hava, deniz, kara ve demiryolu taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini veya işletmecilerim.
 
Taşıma İşleri Komisyoncusu: Ücreti karşılığında kendi namına vc bir müvekkil hesabına eşya
taşıtmayı meslek edinmiş kişiyi.
 
Taşıma İşleri Organizatörü: Müşterilerin taşımacılık faaliyetlerini genellikle konsolide ederek, diğer şirketlerin kaynaklarıyla birlikte gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri.
 
Terminal İşletmecisi: Bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri.
 
Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi.
 
Yol İzin Belgesi (F.k-2): Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılara, bulundukları il dışına çıkışları için verilen izin belgesini ifade eder..
 
GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR:
Madde-5:
 
a) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklardan bilet talep eden Suriyeli yabancılardan, vize/ikamet izin belgesi bulunanlara, pasaport ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir. Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla;
 
b) "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir ile seyahat
ederken, ancak Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol hin Belgesi"ni yolcu
taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, tasıma işleri
komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir.
 
e) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar, geçici koruma altında bulunan Suriyeli yabancılardan, ilimi/den başka illere seyahat edecek olanlara. Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yol hin Belgesi"ni ibraz etmelerini isteyecekler, ibraz edilen belgelenin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı ile birlikte taşımacılık hizmeti vereceklerdir.
 
d) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, yolcu bileti düzenlenirken Suriyeli yabancılar tarafından ibraz edilen Yol İzin Belgelerinin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek, "Yol izin Belgesi" olmayan Suriyeli yabancılara bilet satışı yapılmayacak.
 
CEZAİ HÜKÜMLER:
Madde-6: (5.) maddede belirtilen bilet satışı ve taşıma hizmetleri yasaklanma ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyen, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar hakkında fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyor ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde Öngörülen idari para cezası uygulanır.
 
YÜRÜRLÜK:
Madde-7: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME:
Madde-8: Bu karar Adana Valiliğince yürütülür.