………………………………………..DERNEĞİ/VAKFI/ODASI
 
 
TEKLİF MEKTUBU
Derneğimiz/vakfımız/odamız tarafından SODES Programı kapsamında yürütülmekte olan …………... numaralı …………………… Projesinin uygulanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin doğrudan temin yoluyla alımı için Dernek/Vakıf  Yönetim Kurulunun  …………. Tarih ve….. sayılı yazısı/kararıyla görevlendirilmiş bulunmaktayız. Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen mal ve hizmetlerin KDV hariç olmak üzere hizasına yazılarak bildirilmesini arz ederim……/…/2018
 
Adı Soyadı                                         
Proje Koordinatörü                              Komisyon Üyesi                                  Komisyon Üyesi
 
 
SIRA NO
MALZEMENİN CİNSİ
MİKTARI
BİRİMİ
BİRİM FİYATI
TOPLAM TUTARI
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
Oda/Firmanın
Adı veya Ticaret Unvanı
Kaşe- İmza
Yazıyla teklif edilen KDV hariç toplam tutar ……………………… ….……………………………..TL’dir.
Tarih:
         
 
Ek       : Teknik Şartname