T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
2017 YILI İKİNCİ DÖNEM DERNEKLERE PROJE KAPSAMINDA YARDIM YAPILMASI HAKKINDA BASIN BÜLTENİ
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ve Dernek, vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmenliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” Bakanlık Makamının 30.04.2010 tarihli onayları ile yürürlüğe girmiştir.
 
   Bu Yönerge kapsamında; 2017 yılı  için desteklenecek proje konu başlıkları;
               1-Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
               2-İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
               3-Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu- sivil toplum diyalogunun artırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
               4-Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
               5-Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını artırmaya yönelik projeler,
               6-Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler.
               7-Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
               8-Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
               9-  Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
               10-Şehit Yakınları ve Gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
               11-Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik projeler.
 
               Proje başvuruları 25 EYLÜL  – 13 EKİM 2017 tarihleri arasında saat:17’ye kadar,    https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan PRODES üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
 
  Program kapsamında desteklenecek proje konuları,  desteğin miktarı ve kapsamı kimlerin başvurabileceği nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.
 
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                                                                                                                           A D A N A  V A L İ L İ Ğ İ