İLAN
ADANA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
                4706 sayılı Kanunun Ek-3 maddesi ile 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında mülkiyeti Hazineye ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz mal üzerinde yatırım yapmak amacıyla 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilecektir.
 
 
İli / İlçesi
Mahallesi
Ada / Parsel
Emlak Numarası
Yüzölçümü (M2)
İmar Durumu
Yatırımın Sektörler
Bazında Niteliği
Taşınmazın Rayiç Değeri
Son Başvuru Tarihi
Adana / Karataş
Yemişli Mah.
219 / 1
01080102429
184.514,00
İmarsız
Tarımsal Amaçlı
1.918.945,60 TL
16.04.2018
 
 
Teşvikten Yararlanma Şartları
 
1-Ekonomi Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere yatırım karakteristik değerlerini (firma adı, yatırım konusu, istihdam, yatırım yeri, kapasitesi vb.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı almış olan,
 
2-İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilen rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olamaz, Ancak, taşınmaz üzerinde yapılacak toplam sabit yatırım tutarı  (III-IV-V ve VI Bölgelerde) 500.000,00.-TL'den az olamaz.
 
3-Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,
 
4-Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
 
5-Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000. - TL.'yi (On Milyon TL.) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,
 
6-Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartını taşıyan, Organ ize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazıyı başvurusuna ekleyen,
 
7-Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getiren, Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 
8-Bu Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile taahhüt işleri ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmelerine bağlı olan yatırımlar yararlanamaz.
 
Başvuru Şekli:
 
1-Yatırımcının, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin Ek-1’de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak,  Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte oluşturulacak 3 takım dosya (1 asıl, 2 kopya) ile 16/04/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Karataş Kaymakamlığına (Malmüdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir.
 
2-Başvuru öncesinde Karataş Malmüdürlüğü veznesine 2.000,00 TL (İkibin TL.) başvuru bedelinin yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Karataş Malmüdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
3-Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
 
4-İrtifak hakkı tesis edilmesine karar verilen taşınmazlar için, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak yatırımcı lehine bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde en fazla bir yıl uzatılabilir.
 
6-Taşınmaz üzerinde yatırım yapma amacıyla başvuruda bulunan yatırımcılara; müracaatlarına göre İmar Planı bulunan taşınmazlarda imar planında ayrıldığı amaca uygun, imarsız alanlarda ise taşınmazın hangi sektörün yatırımına uygun olduğu, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esasların 14. maddesi gereği oluşturulacak Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 
7-Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir. Tel : (322) 458 83 70
 
   İLAN OLUNUR
 
 
 
A D A N A   V A L İ L İ Ğ İ